SOALAN LAZIM

Sahabat Ar Rahnu

Perkhidmatan pembiayaan tunai segera untuk keperluan peribadi yang diberikan kepada Anggota atau bukan anggota dengan menggunakan emas sebagai cagaran tertakluk kepada beberapa syarat tertentu.

Urusan kami sangat mudah dan cepat. Pelanggan hanya perlu membawa kad pengenalan dan barang kemas yang hendak dipajak. Untuk bukan warganegara, hanya perlu membawa passport yang sah bersama barang pajakan.

Sahabat Ar Rahnu menawarkan margin pinjaman sehingga 70% dari nilai marhun. Walau bagaimanapun, pihak SAR boleh meminda had gadaian dalam keadaan yang difikirkan munasabah.

 • Barangan kemas samada tanpa atau dengan permata
 • Jongkong atau wafer
 • Syiling, bullion atau dinar
 • Barangan berharga yang diluluskan oleh Ahli Lembaga dan Panel Syariah

Anda perlu membayar balik jumlah pembiayaan dan jumlah upah penyimpanan bulanan barang cagaran. Upah simpan tersebut perlu dibayar pada tarikh tamat tempoh kontrak, penebusan atau lanjutan tempoh Sahabat Ar Rahnu (yang mana berkaitan).

Pembayaran menggunakan Kad adalah tidak diterima. Hanya wang tunai yang akan diterima

Ya,Pelanggan memperoleh kebebasan untuk membuat pembayaran secara bulanan atau membuat bayaran penuh semasa penebusan. Pelanggan juga boleh membuat pembayaran ansuran pada bila-bila masa samada harian, mingguan atau bulanan tanpa nilai minimum.

Ya,boleh dan kami akan mencatat maklumat peribadi untuk keselamatan kami di masa hadapan.

Anda perlu datang ke cawangan yang telah anda buat transaksi dan kami akan membantu anda menyelesaikan masalah tersebut.

i-Lestari

Di kalangan anggota Koop Sahabat, Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia, kakitangan Amanah Ikhtiar Malaysia & kakitangan Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad.

 • Produk ini merupakan pembiayaan peribadi tanpa   cagaran yang ditawarkan kepada Anggota Koop Sahabat yang layak
 • Produk ini juga adalah kesinambungan daripada produk Pembiayaan I-Usahawan yang sebelum ini.
 • Kadar keuntungan dikira berdasarkan pada kadar tetap (flat rate).
 • Jumlah maksimum pembiayaan sebanyak RM300,000.00 tertakluk kepada kelayakkan.
 • Tempoh maksimum pembiayaan selama 10 tahun (120 bulan)

Cara pembiayaan balik pembiayaan adalah melalui potongan gaji, atau auto debit secara bulanan.

 • Semua anggota Koperasi
 • Minimum saham RM 1,000
 • CCRISS & CTOS remark
 • Kakitangan ( anggota Koop ) 60% dari gaji upah
 • Penjamin 2 orang ( 1 kakitangan kerajaan & ahli keluarga yang berpendapatan tetap )
 • Rekod kehadiran di MP (AIM ) lebih 80%
 • Mempunyai projek berdaya maju
 • Mempunyai pendaftaran perniagaan
 • Kelulusan tertakluk kepada laporan risiko pelanggan, penjamin dan individu yang menjalankan projek pelanggan seperti suami
 • Keutamaan diberikan kepada anggota yang mempunyai akaun perniagaan yang diselia oleh Setiausaha Syarikat yang bertauliah

Ya, seorang daripada kalangan kakitangan kerajaan & seorang ahli keluarga yang berpendapatan tetap.

 • Produk ini merupakan produk pembiayaan peribadi patuh Syariah yang berlandaskan konsep Tawarruq.
 • Dibawah konsep ini Koop Sahabat akan membeli komoditi pada Harga Belian dan seterusnya menjual komoditi tersebut kepada Anggota secara bayaran tertangguh pada Harga Jualan (Jumlah Pembiayaan + Keuntungan).
 • Harga Belian adalah berdasarkan jumlah pembiayaan yang diluluskan.
 • Manakala Harga Jualan adalah berdasarkan dengan jumlah bayaran tertangguh yang akan dibayar oleh Anggota mengikut jadual bayaran yang dipersetujui.
 • Koop Sahabat sebagai penjual akan bertindak sebagai wakil bagi pihak Anggota untuk menjual komoditi tersebut pada Harga Belian kepada pihak ketiga untuk mendapatkan tunai.
 • Harga Belian dan Harga Jualan adalah sebagaimana Jadual Pertama dalam set dokumen permohonan
 • Kadar yang dikenakan adalah 7.00% (bagi permohonan 1 hingga 3 tahun); dan 8.00% (bagi permohonan 4 hingga 10 tahun) dikira secara tahunan pada kadar tetap (flat) mengikut tempoh pembiayaan yang diluluskan.
 • Pengiraan keuntungan adalah berdasarkan kaedah “Rule 78” atau “Sum of the Years’ Digits”.
 • Tabung Khairat merupakan mekanisma dalaman sebagai alternatif kepada Takaful.
 • Caj Proses RM100.00 bagi setiap permohonan pembiayaan yang diluluskan.
 • Deposit Sekuriti 2 bulan ansuran awal. Ansuran seterusnya dibuat melalui pemotongan gaji.

Sebagai illustrasi :-

 • Jumlah Pembiayaan (P) RM 50,000.00 Kadar Keuntungan (i) 7.0% setahun (flat) Tempoh (n) 5 tahun atau 60 bulan
 • Pembiayaan diluluskan sebanyak RM 50,000.00
 • Bayaran Ansuran RM 1,125 sebulan
 • Harga Jualan kepada Koop Sahabat sebanyak RM 67,500.00.

Sebagaimana jadual bayaran ansuran samada melalui pemotongan gaji oleh majikan atau dengan cara lain sehingga Harga Jualan Tertangguh dilunaskan sepenuhnya. Memaklumkan kepada Koop Sahabat mengenai perubahan butiran peribadi termasuk pertukaran alamat surat menyurat bagi memastikan urusan perhubungan kekal berkesan sehingga Harga Jualan Tertangguh lunas sepenuhnya.

Caj penyelesaian awal akan dikenakan pada kadar 1.0% daripada baki sebenar pembiayaan iaitu baki Harga Jualan setelah ditolak Ibra’ (rebat). Caj penyelesaian awal akan diabaikan sekiranya Anggota membuat penyelesaian melalui pembiayaan bertindih (overlapping financing) dengan Koop Sahabat.

 • Caj pampasan (Ta’widh) sebanyak 1.0% setahun daripada amaun bulanan tertunggak akan dikenakan.
 • Koop Sahabat berhak menolak Yuran / Saham Anggota sekiranya segala usaha untuk mendapatkan Anggota untuk melunaskan baki Harga Jualan Tertangguh tidak berjaya.
 • Koop Sahabat juga berhak untuk menuntut baki tertunggak berserta lain-lain caj melalui proses perundangan.